Siirry pääsisältöön

Soilfoodin tavoitteita ovat niin ekologisesti ja taloudellisesti kestävät teollisuuspalvelut kuin paremman kasvukunnon peltomaat. Raportoimme vuosittain toimintamme kautta syntyneet hiidioksidipäästövähennykset sekä kierrättämämme ravinteet.

Uudistavuusraportti. Vuonna 2019 kierrätimme teollisuuden sivuvirtoja yhteensä 187107 tonnia hyödynnettäväksi maataloudessa.

Kasvit tarvitsevat ravinteita kasvaakseen. Kun kasvien kasvuun tarvittavat ravinteet otetaan maatalouteen teollisuuden sivuvirroista, jotka kiertotalouden mukaisesti hyödynnetään lannoitteina, voimme välttää uusiutumattomien luonnonvarojen kuten louhittavien ravinteiden käyttöä. Maataloudessa tuotteemme mahdollistavat kestävän ja ekologisen viljelytavan, joka hillitsee ilmastonmuutosta, pienentää ravinteiden valumariskiä ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Teollinen asiakkaamme saavuttaa lisäarvoa sivuvirran ekologisesta ja taloudellisesta sekä kiertotalouden mukaisesta hyödyntämisestä.

Uudistavuusraportti. Soilfoodin toiminta tuotti yhteensä 29 614 tonnia CO2-ekv. päästövähennyksen vuonna 2019. Logistiikkamme päästöt olivat 1368 t CO2-ekv. Ne on huomioitu laskennassa.

Soilfoodin toiminta sitoo hiiltä

Maan pieneliöiden hyviin olosuhteisiin nojaava korkea kasvukunto takaa korkeat sadot alhaisilla päästöillä sekä mahdollistaa hiilen sidonnan maaperään, mikä hillitsee ilmastonmuutosta. Hyötykäyttö maataloudessa myös säästää useiden teollisuuden sivuvirtojen polton ja pienentää täten hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2019 sidoimme yhteensä 29 610 ekvivalenttitonnia hiilidioksidia. Määrä vastaa 2 875 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Uudistavuusraportti. Vähensimme viljelijöiden ja kumppaneidemme kanssa ravinnehuuhtoumariskiä 2982 hehtaarilla. Tutkimuksen mukaan maanparannuskuitujen ja rakennekalkin käyttö laskee ravinteiden huuhtoutumisen riskiä jopa 50 prosentilla. Lähde: Luonnonvarakeskus.

Maan rakenne avain ravinnevalumien pienentämiseen

Maanparannuskuitumme parantavat peltomaan rakennetta maan multavuutta nostamalla, ja pienentävät täten myös ravinnepäästöriskiä vesistöihin. Ravinnepäästöjen vähentymistä on tutkittu TEKESin rahoittamassa NSPpulp-hankkeessa (2015-2017) ja tutkitaan edelleen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitetussa Ravinnekuitu-jatkohankkeessa (2018-2019). Myös Rakennekalkki pienentää ravinnepäästöjä erityisesti savimailla. Aihetta on tutkittu Uppsalan Yliopistossa. Rakennekalkki on teollisuuden sivuvirta, jonka käyttö maataloudessa vähentää louhittavan kalkkiaineksen louhimisesta ja kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä.

Uudistavuusrapotti. Yhteistyössä viljelijöiden ja kumppaneidemme kanssa välttämämme CO2-päästöt vastaavat 2875 suomalaisen hiilijalanjälkeä vuonna 2019.

Soil Food Web – maanalainen urakkaporukkamme

Pellot, maaperä ja maaperän pieneliöt jalkojemme alla näyttelevät isoa roolia useiden globaalien ongelmien ratkaisukeinoissa. Myös Soilfoodin nimi tulee maan pieneliöstön ravinneketjujen verkostosta, jota kutsutaan “soil food webiksi”. Jokaisen Soilfoodin tuotteen tuotekehityksessä on kasvien ravinnetarpeiden lisäksi huomioitu tuotteen optimaaliset vaikutukset maaperän pieneliöille. Koska hyvinvoiva maan pieneliöstö huolehtii maan hyvästä rakenteesta, ravinteiden kierrättämisestä ja kasvien terveydestä, on maatalouden lannoituksessa myös syytä huomioida tämä maanalainen urakkaporukkamme.