fbpx
Siirry pääsisältöön

Kalkkivalintaa tehdessä kannattaa olla tarkkana: markkinoilla olevat tuotteet eroavat toisistaan merkittävästi nopean ja hitaan neutralointikyvyn, kuiva-ainepitoisuuden ja ravinnepitoisuuksien suhteen. Pelkkä tonnihinta ei kerro kaikkea, vaan viljelijälle tärkeintä on, millaisia vaikutuksia rahalla saadaan.

Soilfoodin kokeessa kasvukaudella 2020 mitattiin eri kalkeilla toteutetun käsittelyn vaikutuksia peltomaan ominaisuuksiin. Eri kalkkien välillä todettiin moninkertaisia eroja pH:n ja liukoisen fosforin nousussa.

Sama määrä kalkkia, monen viljavuusluokan ero lopputuloksessa

Jotta kalkkien erot tehokkuudessa eivät jäisi vain numeroiksi taulukoissa ja tuoteselosteissa, me päätimme Soilfoodilla tutkia ja havainnollistaa asiaa peltokokeilla. Raahessa ja Lappeenrannassa tehdyissä kokeissa vertailtiin rinnakkain eri kalkkilaatuja samoilla käyttömäärillä, ja seurattiin niiden vaikutuksia peltomaan ominaisuuksiin.

Raahen koelohkolle (rm KHt) levitettiin keväällä ennen kylvöjä Soilfood Tehokalkki V:tä sekä kahta vertailukalkkia, joista toisen kosteus oli 7 % ja nopea neutralointikyky 17 % (vertailukalkki 1), ja toisen kosteus 10 % ja nopea neutralointikyky 28 % (vertailukalkki 2). Lohko jaettiin ennen kokeen aloitusta maalajin perusteella kolmeen alueeseen, joista yksi oli vähämultainen, yksi runsasmultainen, ja yksi pH:ltaan hyvin matalaa raiviota. Kaikkia kalkkeja levitettiin koeala kullekin alueelle, järjestyksessä 4, 8, ja 10 tonnia hehtaarille.

Lappeenrannan koelohkolle (m HeS) levitettiin niin ikään keväällä Soilfood Rakennekalkki 20:ta sekä vertailukalkkia, jonka kosteus oli 5-10 %, ja nopea neutralointikyky 13 % (vertailukalkki 3). Molempia kalkkeja pyrittiin levittämään sama määrä, mutta tuotteiden koostumuserojen vuoksi toteutuneet levitysmäärät olivat 6 t/ha Rakennekalkki 20:lle ja 7 t/ha vertailukalkki 3:lle.

Kuukausi levityksen jälkeen otetuissa maanäytteissä erot kalkkikäsittelyiden välillä olivat selviä: samoilla käyttömäärillä tuotteiden väliset erot pH:n nousussa olivat jopa kolmen viljavuusluokan suuruisia. Raahessa kaikilla kolmella käyttömäärällä Soilfood Tehokalkki V nosti pH:n vähintään puolitoista viljavuusluokkaa korkeammaksi kuin vertailutuotteet. Lappeenrannassa ero Soilfoodin Rakennekalkin hyväksi oli puolen viljavuusluokan verran, vaikka vertailukalkin toteutunut levitysmäärä oli ollut tonnin suurempi.

Merkittäviä eroja havaittiin myös viljavuusfosforin kohdalla: Tehokalkki V nosti kaikilla koealoilla viljavuusfosforin yhtä korkeampaan viljavuusluokkaan, kun taas vertailukalkeilla viljavuusfosfori ei juuri kohonnut. Myös Lappeenrannassa Soilfoodin Rakennekalkki 20 nosti fosforilukua vertailukalkkia paremmin.

Syksyn kalkituksissa katse viljavuusanalyysiin ja tuoteominaisuuksiin

Leuto ja roudaton talvi 2019-2020 pakotti monet viljelijät siirtämään kalkitussuunnitelmiaan. Monin paikoin talvella tekemättä jääneet kalkitukset toteutettiin syksyllä sadonkorjuun jälkeen. Tässä kohtaa vuotta onkin oikea hetki suunnitella, mitkä lohkot kalkitaan. Samalla on hyvä lähteä miettimään pellon ominaisuuksien perusteella, minkälaista kalkkia kannattaa käyttää.

Kalkkivalinnassa tulee huomioida vähintäänkin kalkittavan lohkon maalaji, multavuus sekä lähtö- ja tavoite­-pH, joiden perusteella tarvittavan kalkin määrä määräytyy. Kalsium:magnesium-suhde määrittää, kannattaako lohkolla käyttää magnesiumpitoista kalkkia. Kalkeilla voidaan lisätä peltoon myös muita ravinteita, esimerkiksi fosforia. Savimailla kannattaa harkita myös rakennekalkkia, mikäli maan rakenteen parantamiselle on tarvetta.

Kalkituksen kustannuksia vertaillessa huomionarvoista on, kuinka paljon pH:n nosto hehtaaria kohden maksaa, sekä kalkkien sisältämien ravinteiden arvo. Rakennekalkkeja käyttäessä myös mururakenteen parantumisella on rahallisestikin merkittävä arvo muun muassa paremman sadontuottokyvyn ja pienentyneen vetovastuksen kautta. Pelkän tonnihinnan perusteella valitsemisen sijaan kannattaa siis verrata, paljonko lohkokohtaisiin tavoitteisiin pääseminen kullakin tuotteella maksaa. Tätä arvioidessa hyviä työvälineitä ovat esimerkiksi Käytännön Maamiehen kesäkuun 2020 numerossa julkaistu kalkkitaulukko ja Soilfoodin nettisivuilta löytyvä kalkituslaskuri.

Kalkituksen suunnittelu maksaa itsensä takaisin

Kalkitus on pitkäjänteinen panostus pellon kasvukuntoon ja sadontuottokykyyn, ja sen suunnitteluun kannattaa siksi käyttää huolellista harkintaa ja hetki aikaa. Oikeilla valinnoilla suunnitteluvaiheessa voi säästää merkittäviä määriä rahaa kalkituskustannuksissa ja tulevissa lannoiteostoissa. Kalkitus on toimenpiteenä yleensä hyvin kannattava, ja maksaa investointina itsensä nopeasti takaisin. Tehokkaalla ja oikein valitulla tuotteella takaisinmaksuaika voi olla kuitenkin moninkertaisesti lyhyempi kuin muilla vaihtoehdoilla.


Lisää kalkeista ja kalkituksesta


Jaa

Lue myös